Origin2018用户手册

发布时间:2018-04-14 来源:OriginLab

Origin2018用户手册

目录

1 Origin入门介绍.................................................................................................................. 1

2 Origin的安装和升级............................................................................................................ 3

3 Origin的学习资源............................................................................................................... 7

4 OriginPro ....................................................................................................................... 11

5 Origin 2018 新功能摘要..................................................................................................... 15

6 Origin的用户界面............................................................................................................. 19

7 Origin的文件类型............................................................................................................. 35

8 导入数据......................................................................................................................... 37

9 工作簿,工作表和列........................................................................................................... 45

10 矩阵薄,矩阵表和矩阵对象........................................................................................... 69

11 绘图....................................................................................................................... 81

12 定制图形.................................................................................................................109

13 图形数据探索...........................................................................................................135

14 快捷分析工具...........................................................................................................149

15 数据分析.................................................................................................................153

16 统计......................................................................................................................173

17 如何处理重复性任务...................................................................................................181

18 发布和导出..............................................................................................................193

19 Origin 的Apps ...............................................................................................................199

20 Origin 编程....................................................................................................................205

21 定制Origin .............................................................................................................209

22 分享Origin 的文件...................................................................................................217

23 Origin 工具栏.................................................................................................................219

Origin 2018 主要新功能

1、App Center:用于浏览、添加、更新和请求或提交APP 的弹出对话框。可从APP Gallery中点选添加APPs 按钮启动。

2、在文件资源管理器中预览Origin的图形:在Windows的文件管理器中以大图标或超大图标显示文件时,OPJU文件将会显示文件中最后激活的图形的预览图片。并可以在预览窗口,利用在预览窗口的垂直滚动条,以查看OPJU项目文件中所有图形的图片。

3、单元格公式:支持数据区和自定义标签行内的单元格之间的运算. 公式支持对其他数据表/数据簿的引用, 运算符,Labtlk脚本语言所带函数以及各种变量和常量。源单元格或工作簿内(如数据筛选器)有更改时,运算结果自动更新。

4、新增图形类型:桥图(在MS Excel中也称为"瀑布图"),带自定义边界的4D XYZ 曲面图,双-Y轴箱线图 和 颜色映射线系列图。

5、图形标注以及轴相关的改进:统计参照线,二维图的轴两端添加箭头,更方便简单的图例自定义,更多轴刻度标签换行选项,水平或垂直地均匀分布图形对象或图层,堆叠柱状图显示总值标签,轴隔断两端的比例缩放控制,以文本为轴刻度标签可跳过被筛选的工作表行,轴上主刻度数目可为0,选择/(<U>) or -<U> 在轴上显示单位时,"/" 或"-" 的前后显示都更为紧凑,双Y轴或多Y轴柱状图不同层之间柱间距控制,饼图标识连线,添加了三维墙图的明暗效果支持。

6、导出自定义区域的局部图形:在图上拖动边框来对希望导出区域进行设定。

7、Unicode 支持:直接从界面支持Unicode,给项目文件(*.OPJU)以及里面的子窗口及图形模板等引入新格式,同时大大减少了Origin项目文件的大小。

8、对批处理进行的改进:在总报告页可以在每行中生成嵌入图像,鼠标指向图像时显示大些的预览图,在总报告页选择感兴趣的行,点击打开工作簿按键以打开或生成相应数据的详细结果。,支持对项目文件中存在的XYZ数据,工作簿,和区域进行批处理。

9、升级时自动转移用户数据:当您的Origin 2017 升级的时候,您可以选择是否自动把Origin 2017 中的用户数据和用户设置到Origin 2018

10、其他改进:可对不同的分析工具单独设置结果显示的精度,隐藏列不参与数据分析,在峰值分析中对正负峰进行自动定界设置,列统计支持群组数据,打开数据文件时把Origin设为默认打开方式,导入CSV文件时可跳过某些列,添加重导入按钮及可克隆工作簿批量导入按钮到工具栏,自动保存最近被编辑过但未保存的项目文件。

友情提示:以上内容仅为本资源的内容摘要,如需全部内容请自行下载附件资源。

文件下载:进入下载地址

更多相关阅读

Origin2018安装常见问题及解决方法

Origin2018介绍手册

Origin2018的新功能及亮点介绍

Origin2018免费中文版的许可申请方法

Origin2018入门指南

  上一篇:Origin2018介绍手册
  下一篇:Origin2018入门指南

  推荐

  热门教程

  推荐

  推荐教程

  推荐

  自学教程

  推荐

  访问电脑版 || 访问移动版 || 联系我们

  Copyright © 2010-2022 Office办公助手. 版权所有